Den Haag, 25 juli 2023 – Paragin Group, toonaangevende aanbieder van EdTech-oplossingen met een gespecialiseerd aanbod voor online software voor het ontwikkelen van kennis en competenties, heeft trainingadministratie-softwareleverancier Coachview overgenomen, met de steun van strategische investeerder Main Capital Partners (“Main”). De overname van Coachview markeert de tweede aanvullende acquisitie door Paragin, nadat ze in 2022 de krachten bundelden met SOWISO, specialist in op wiskunde gebaseerde toets- en leersoftware. De toevoeging van Coachview aan de Paragin Group creëert een uitgebreid productaanbod met een sterke gecombineerde expertise, technologisch leiderschap en een gedeelde klantenkring.

English version below

Coachview is ontwikkelaar van SaaS-oplossingen voor cursusadministratie die de digitale ruggengraat vormt van dienstverleners in het onderwijs. De oplossing wordt gebruikt door scholen, trainingsbureaus, opleidings- en exameninstellingen op alle onderwijsniveaus, in Nederland en België.

De combinatie van Coachview en de Paragin Group markeert een nieuwe mijlpaal in de buy-and-build-strategie van de EdTech-groep. Samen positioneert de Group zich uniek als de meest uitgebreide leverancier van software voor opleidings- en onderwijsinstellingen, die levenslang leren op elke stap van hun reis ondersteunt.

Het Coachview-platform geeft gebruikers controle over hun administratieve processen, waardoor ze hun klanten effectiever kunnen bedienen, terwijl ze flexibiliteit en inzichten bieden en de algehele efficiëntie verbeteren. Het platform biedt een modulaire en configureerbare oplossing die past bij de behoeften van elke opleidingsinstelling. De oplossing automatiseert kernprocessen, variërend van cursusplanning en studentenrelatiebeheer tot geautomatiseerde facturering, trainermanagement en integraties met andere software zoals boekhoud- en leersystemen.

Paragin en Coachview kunnen een uitgebreid pakket aanbieden aan nieuwe en gezamenlijke klanten en partners, waarin de krachten van beide bedrijven worden samengebracht. Paragin is gespecialiseerd in toets-, leer- en ontwikkelingsoplossingen voor studenten en biedt innovatieve tools die leerlingen in hun onderwijsreis ondersteunt. Coachview blinkt uit in het bieden van de administratieve basis, met robuuste systemen en processen om onderwijs- en opleidingsinstellingen efficiënt te beheren. Het integreren van Paragins’ toets- en e-portfolio-mogelijkheden in het bredere Coachview-pakket zal leiden tot een onderscheidend aanbod, naast het behoud van bestaande koppelingen aan onder meer een aantal Nederlandse leeromgevingen. Dit helpt opleidingsinstellingen om workflows te automatiseren en de organisatorische efficiëntie te optimaliseren, terwijl leerlingen worden voorzien van verbeterde (geïndividualiseerde) beoordelingen en betere leerresultaten.

Frank van der Linden, medeoprichter van Coachview, zegt: “Sinds 2008 hebben we onvermoeibaar gewerkt aan het verbeteren van de processen van opleidingsaanbieders met ons slimme softwareaanbod, waardoor Coachview is uitgegroeid tot een dynamisch platform dat maximale ondersteuning biedt aan trainers, instructeurs, cursisten en studenten. Door toe te treden tot de Paragin Group openen we nieuwe mogelijkheden om nog meer waarde te leveren. Ik ben enthousiast om samen te werken met Paragin, de groei te stimuleren en waarde te creëren voor onze klanten.”

Marcel Kremers, medeoprichter van Coachview, voegt toe: “Met Coachview hebben we met succes marktleiderschap gevestigd op het gebied van cursusadministratiesoftware in de Benelux. De synergie tussen onze bedrijven is onmiskenbaar, en we geloven sterk dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. We kijken ernaar uit om de krachten te bundelen met de Paragin Group en toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten.”

Jeroen Bakker, CEO Paragin Group, zegt: “Coachview biedt een fantastisch platform voor opleidingsorganisaties en scholen om hun processen te structureren en te stroomlijnen, zodat ze veel efficiënter en effectiever kunnen werken. Met een zeer brede en enthousiaste klantenkring bedienen ze rechtstreeks en via partners een breed scala aan klanten, van universiteiten tot beroeps- en speciaal onderwijs, en van commerciële opleidingsbureaus tot interne bedrijfsacademies, gemeenten en sectorfondsen. Hierdoor vormt Coachview het hart van de administratieve organisatie, terwijl de producten van Paragin centraal staan in het leren en beoordelen voor studenten en leerlingen. We kijken ernaar uit om die combinatie aan onze klanten en partners te presenteren.”

Sjoerd Aarts, Partner bij Main en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Paragin, concludeert: “We zijn verheugd om de overname van Coachview door ons portfoliobedrijf Paragin Group aan te kondigen. Deze zeer strategische samenwerking past perfect binnen onze strategie om een toonaangevende Europese EdTech-aanbieder te creëren met innovatieve oplossingen die inspeelt op de veranderende behoeften gedurende de leerreis. We zijn enthousiast over de synergieën en waarde die deze samenwerking brengt voor de klanten, belanghebbenden en het EdTech-ecosysteem van Paragin.”

Over Paragin Group
https://www.paragin.com/nl 

Paragin Group, bestaande uit de merken Paragin en SOWISO, is een toonaangevende aanbieder van software die individuen helpt om hun maximale potentieel te bereiken. Paragin is een vooraanstaand specialist op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en talent voor onderwijsinstellingen, exameninstituten, uitgeverijen en bedrijven van alle groottes en sectoren. De productreeks van Paragin omvat oplossingen voor online toelatings- en plaatsingstoetsen, formatieve en summatieve toetsing (zowel voor algemene als wiskunde-gerelateerde cursussen), evenals een e-portfolio-aanbod dat gebruikers de mogelijkheid biedt om vaardigheden, ervaring en kwalificaties te ontwikkelen en te presenteren. Paragin levert moderne, op de cloud gebaseerde softwareoplossingen aan meer dan 750 organisaties, zowel rechtstreeks als via partners, waaronder beroepsonderwijs, hogescholen, universiteiten, educatieve uitgeverijen, bedrijven en (semi-)publieke klanten. Ons toegewijde team van bijna 70 medewerkers, gevestigd in onze kantoren in Nijkerk en Amsterdam, ondersteunt onze trouwe klanten over de hele wereld.

 


 

Paragin Group acquires training administration software provider Coachview

The Hague, July 25th, 2023 – Paragin Group, a leading EdTech solutions provider with a specialized assessment and e-portfolio offering, has acquired training administration software provider Coachview, with the support of strategic software investor Main Capital Partners (“Main”). The acquisition of Coachview marks Paragin’s second add-on acquisition, after joining forces with math-driven assessment software specialist SOWISO in 2022. The addition of Coachview to the Paragin Group will create a comprehensive product suite with strong combined expertise, technology leadership and a shared customer base.

Coachview is a developer of SaaS course administration solutions that form the digital backbone of learning services providers, schools and universities. The solutions are used by schools and training and examination institutions at all educational levels in the Netherlands and Belgium. The combination of Coachview and the Paragin Group marks another milestone in the EdTech group’s buy-and-build strategy. Together, the companies uniquely position themselves as the most comprehensive vendor to commercial training institutions, supporting lifelong learners at every step of their journey. 

The Coachview platform gives its users control over their administrative processes, allowing them to service their customers more effectively while providing flexibility and insights and improving overall efficiency. The platform provides a modular and configurable solution that suits the needs of every commercial training institution. The solution automates ranges from core processes ranging from course planning and student relationship management to automated invoicing, trainer management, and offers connections to other software like accounting and learning systems.

Paragin and Coachview can offer a comprehensive suite to their (shared) clients that brings together both companies’ strengths. Paragin specializes in student-facing assessment, learning and development solutions, providing innovative tools that empower learners in their educational journey. Coachview excels in offering the administrative backbone, delivering robust systems and processes to manage educational and training institutions efficiently. Integrating Paragin’s best-of-breed assessment and e-portfolio capabilities into the broader Coachview suite will lead to a differentiating offering. This will help training institutions to automate workflows and optimize organizational efficiency while empowering learners with improved (individualized) performance assessment and better learning outcomes.

Frank van der Linden, Co-founder of Coachview, says: Since 2008, we’ve worked tirelessly to enhance training providers’ processes with our smart software offering, transforming Coachview into a dynamic platform that offers maximum support to trainers, instructors, and trainees. Joining the Paragin Group unlocks new opportunities to deliver even more value. I’m thrilled to collaborate with Paragin, driving growth and creating value for our customers.” Marcel Kremers, Co-founder of Coachview, adds: ”With Coachview, we’ve successfully established market leadership in course administration software in the Benelux. The synergy between our companies is undeniable, and we strongly believe that together we can achieve more than the sum of our parts. We’re excited to join forces with the Paragin Group, providing added value to our customers!”

Jeroen Bakker, CEO at Paragin Group, states: “Coachview provides a fantastic platform for training organisations and schools to structure and streamline their processes to work much more efficiently and effectively. With a very broad and enthusiastic customer base, they serve a wide range of customers directly and through partners, from universities to vocational and special needs education and from commercial training agencies to in-house corporate academies, municipalities and sector funds. This makes Coachview the heart of the administrative organisation, where Paragin’s products are at the centre of learning and assessment for students and learners. We look forward to presenting that combination to our customers and partners.”

Sjoerd Aarts, Partner at Main and Chairman of Paragin’s Supervisory Board, concludes: We are thrilled to announce the acquisition of Coachview by our portfolio company, Paragin Group. This highly strategic partnership fits perfectly within our strategy of creating a leading European EdTech provider with innovative solutions that cater to evolving needs throughout the learning journey. We are excited about the synergies and value this partnership brings to Paragin’s customers, stakeholders, and the EdTech ecosystem.

About Coachview
https://coachview.net 

Coachview is a provider of cloud-based training administration solutions for commercial education, corporate in-house academies and training institutions in the Benelux region. The Coachview platform functions as an ERP-system that forms the administrative backbone throughout the learning journey.  The company was founded in 2000 by Frank van der Linden and Marcel Kremers who are still in charge of the day-to-day management. Today, the company employs almost 25 employees and serves a diversified clientele of almost 250 customers that includes the TU Delft, Vanderlande, Boels, Aeres Group and Utrecht University of Applied Sciences.

About Paragin Group
https://www.paragin.com

Paragin Group, consisting of the brands Paragin and SOWISO, is a leading provider of software designed to propel individuals towards their maximum potential. Paragin is a domain leader in solutions for the development of competences, knowledge and talent for education, exam institutions, publishers and companies of all sizes and industries. Paragin’s product suite encompasses solutions for online admission & placement testing, formative & summative assessments (for generic as well as  mathematics-related courses), as well as an e-portfolio offering that offers users the opportunity to develop and showcase skills, experience and qualifications. Paragin provides modern, cloud-based software solutions to over 750 organizations directly and indirectly via partners including vocational education, universities of applied sciences, research universities, educational publishers, corporates and (semi-)public customers. Our committed team of almost 70 people based in our Nijkerk (NL) and Amsterdam (NL) offices serves our loyal customer base across the globe.


Het is bijna zover, de integratie van SOWISO in Remindo!
SOWISO, sinds maart 2022 onderdeel van de Paragin Group, zet zich wereldwijd in om samen met organisaties en hun leerlingen, kennis van exacte vakken te versterken en te toetsen. Het team van SOWISO biedt een leer- en toetsplatform, wiskundecontent, en middels Online Mathematics Placement Test (OMPT), uitgebreide mogelijkheden voor leren en toetsen van wiskundige kennis op hoger en wetenschappelijk onderwijsniveau. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het integreren van de functionaliteiten en wiskunde-items van SOWISO binnen Remindo.

OMPT

De instroom van aankomende universiteitsstudenten is de afgelopen jaren steeds internationaler en diverser geworden. In veel gevallen is niet direct duidelijk of deze studenten het vereiste wiskundeniveau hebben om te slagen in de door hen gekozen opleiding. Als toelatingsbureaus de door studenten verstrekte diploma’s of certificaten niet kunnen erkennen, wijzen ze de aanvraag af of verwijzen ze de aanvragers door naar offline plaatsingstoetsen en/of zomercursussen, die zij zelf organiseren of aan derden uitbesteden. Voor universiteiten kost het regelen van een eigen toets veel tijd en moeite. Voor studenten betekent het afleggen van offline plaatsingstests vaak dat ze naar verre (overzeese) campussen moeten reizen, wat zowel een tijdrovend proces als een onnodige financiële last is.

Met OMPT bieden we (internationale) studenten een veilige en makkelijk toegankelijke toetsmogelijkheid om hun wiskundekennis aan te tonen aan één of meerdere universiteiten of hogescholen in onder meer Nederland, België, Denemarken, Finland en Groot-Brittannië. OMPT wordt volledig digitaal aangeboden en kan worden afgenomen op elk gewenst moment en locatie. De uitkomst geeft aan of de deelnemer de vereiste beheersing van (basis) wiskunde en statistiek heeft om in aanmerking te komen voor inschrijving.

 SOWISO-functionaliteiten voor leren en toetsen van STEM-vakken

De digitale toets- en leeromgeving van SOWISO maakt gebruik van repetitieve en gerandomiseerde wiskundevragen en stelt daarmee studenten in staat om te leren door te oefenen. De vragen zijn open, waardoor studenten moeten laten zien hoe ze tot hun antwoorden komen. De leeromgeving is in staat gepersonaliseerde feedback te geven op elke antwoordpoging van een student, met gerichte feedback op de (tussen)stappen die de student neemt om het vraagstuk op te lossen. Hierdoor wordt de student actief van feedback en hints voorzien tijdens het oefenen, en sluit dezelfde manier van wiskundevragen oplossen naadloos aan bij het toetsen ervan.

De leeromgeving is te gebruiken om eigen content in te ontwikkelen en verwerken, maar daarnaast biedt SOWISO ook content aan in de vorm van lesmateriaal, volledige cursussen, opgaven en toetsen. Door de aankomende integratie hebben gebruikers van Remindo vanaf komend schooljaar toegang tot SOWISO-content binnen hun eigen, vertrouwde Remindo omgeving. De toetsen kunnen bovendien automatisch worden nagekeken. Goed nieuws voor zowel studenten als docenten!

We zullen na de zomer meer informatie delen hoe gebruik gemaakt kan worden van SOWISO binnen Remindo.

Nieuwsgierig geworden naar wat SOWISO nog meer voor je kan betekenen? Kijk dan snel verder! 


In maart waren we aanwezig op de Sett beurs in Gent. Sett staat voor School, Education, Transformation en Technology. Het is een leuke en leerzame beurs voor modern en innovatief leren. Er zijn al verschillende scholen in Vlaanderen die onze ‘Evaluatietool’ gebruiken, ontwikkeld met MijnPortfolio, om de ontwikkeling van leerlingen in het duaal onderwijs vorm te geven en te monitoren. We waren op de beurs aanwezig met een mooie stand met als doel om Vlaanderen verder kennis te laten maken met onze producten.

Er was veel enthousiasme over en belangstelling voor de Evaluatietool, een product waarmee Paragin een steeds grotere rol speelt voor duaal leren in Vlaanderen.

De functionaliteiten van ons digitaal toetssysteem RemindoToets, het ePortfolio en SOWISO (de online toets- en leeromgeving voor de exacte vakken) waren ook een grote hit. Dit merkten wij niet alleen aan de leuke gesprekken die wij hebben gevoerd, maar ook aan het aantal mensen dat hun gegevens via een scanner hebben achtergelaten.

Maar liefst 68 unieke organisaties en een veelvoud aan geïnteresseerde personen hebben aangegeven graag meer te weten te komen over de producten van Paragin en SOWISO! Leuk om te zien dat in België volop wordt georiënteerd op digitale platformen voor het onderwijs.

Wij kijken ernaar uit om de leuke gesprekken die we hebben gevoerd voort te zetten en te gaan ervaren wat wij voor het onderwijs in België kunnen betekenen!


Goed nieuws; weer een nieuwe onderwijsorganisatie wil graag gebruik gaan maken van de producten van Paragin. Dit keer is de opdrachtgever een school die de verantwoording van het diplomabesluit anders wil gaan vormgeven en daarvoor een goed portfolio met beoordelingsmogelijkheden zoekt. Een digitaliseringsvraagstuk dat Paragin op het lijf geschreven is.

Je collega van sales vertelt enthousiast over de eerste afspraken bij deze aankomende klant. Het gaat om een leuke club mensen die hun studenten op nummer 1 hebben staan. Paragin heeft als doel om mensen en organisaties te helpen groeien, en jij komt daar ook graag voor naar je werk. Mensen en organisaties ondersteunen om zich te ontwikkelen en hun potentieel te benutten vind je niet alleen zeer boeiend, maar geeft je ook veel voldoening.
Je vindt het dan ook erg leuk dat jij wordt gevraagd om de implementatie van deze klant op je te nemen.
Hoewel je al meerdere trajecten met een soortgelijk vraagstuk succesvol hebt afgerond, weet je dat elke implementatie net weer anders is, omdat geen organisatie iets op dezelfde manier doet.

Een eerste afspraak met de klant wordt gepland en dankzij de warme overdracht van sales ga je goed voorbereid op pad.
Door de ervaringen die je zelf hebt opgedaan, en door de kennis die beschikbaar is in het team, weet je de juiste vragen te stellen om te gaan starten met het inrichten van de omgeving.
Doordat de software van Paragin modulair is opgebouwd en vele functies en instellingen kent, is het altijd mogelijk om naadloos aan te sluiten op de visie van de klant. Het puzzelen en het meedenken over de best passende oplossing geven je energie en vervelen nooit.

Het team Sales en Implementatie bij Paragin wordt steeds groter. De dynamiek verandert continu, doordat iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en op eigen manier invulling te geven aan de functie. De betrokkenheid van collega’s verandert niet, omdat elke collega iets moois wil neerzetten. De lijntjes met de afdelingen zijn kort en successen worden samen gevierd.

Lijkt jou dit ook de leukste baan die er is? Ben je benieuwd hoe ons kantoor in Nijkerk eruitziet en wil je meer weten over de openstaande vacature?
Stuur dan een berichtje want we komen graag met je in contact!


In de wereld van het toetsen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ‘de toetscyclus’. Het doel van het volgen van de toetscyclus is om een valide, betrouwbare en transparante toets te ontwikkelen. Door de stappen te volgen (en elke stap op de juiste manier uit te voeren) wordt de kwaliteit van een toets verhoogd. ‘De’ toetscyclus bestaat echter niet, elke organisatie gebruikt zijn eigen versie. Bij de één wordt het afnemen van de toets en het nakijken ervan in bijvoorbeeld één stap gecombineerd, bij de ander zijn dit twee losse stappen. Groter dan de verschillen tussen de cycli zijn echter de overeenkomsten. In feite volgen ze allemaal de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) toegespitst op het construeren van toetsen in ongeveer 7 stappen. In dit artikel willen we kijken hoe Remindo ondersteuning biedt bij het doorlopen van de toetscyclus. Wij gaan hierbij uit van de toetscyclus zoals SURF deze in het artikel “Begrippenkader en toetscyclus voor digitaal toetsen” heeft omschreven.

1. Ontwerp
De eerste stap vindt plaats buiten de software. Het gaat om de vraag wat voor soort toets het moet worden, welke (inhoudelijke) onderwerpen getoetst moeten worden, wat de lengte van de toets moet zijn, welk type vragen er gebruikt moeten worden, of en welke taxonomie toegepast moet worden en of de toets formatief of summatief moet zijn, etc. Al deze zaken zijn onder meer afhankelijk van de visie op onderwijs, het toetsbeleid en het toetsprogramma, maar ook heel concreet: van de leerdoelen. Dit geheel moet in samenhang zijn, zodat de toets die afgenomen wordt, aansluit bij de manier van onderwijs en de leerdoelen waar ze aan gewerkt hebben. Deze samenhang tussen onderwijs, toetsing en leerdoelen wordt ook wel constructive alignment genoemd. Wanneer dit helder is, kunnen de kaders geschetst worden voor de toets.

2. Constructie
Bij de tweede stap wordt op basis van het ontwerp een toetsmatrijs samengesteld. De opbouw hiervan kun je in Remindo verwerken. Je kunt in Remindo kiezen voor een opbouw op basis van regels of op basis van een matrix. Je kunt zowel toetsen maken met een vaste set vragen, als toetsen met een random set vragen. Wanneer je sowieso een random toets wilt maken kun je ook kiezen voor een toetsmatrijs op basis van een matrix, dit is een mooie manier om een random toets mee te bouwen. (Zie ook het artikel Random toetsen: ijzersterk met een goede itembank!)
Wanneer je de toetsmatrijs aanmaakt geef je ook meteen de normering aan van de toets, deze kan later nog aangepast worden!
Daarnaast ontwikkel je in deze stap ook de vragen. Het ontwikkelen van vragen is vaak een proces op zich waarbij meerdere mensen betrokken zijn, zoals een auteur, een collega-auteur of inhoudsdeskundige die tegenleest, een onderwijskundige, een redacteur en een vaststeller. In Remindo kun je een proces opzetten waarbij de verschillende rollen opéénvolgend of parallel stappen uitvoeren in dit proces. Elke versie van een vraag en de eventuele feedback hierop wordt vastgelegd; op deze manier kan verantwoord worden hoe een vraag tot stand is gekomen, wat bijdraagt aan de borging van de kwaliteit van zowel vragen als de toets.
Nadat zowel vragen als de samenstelling van de toets zijn goedgekeurd kan de toets in de afname-omgeving ingepland worden voor afname.

3. Afnemen
Belangrijk bij de afname van een digitale toets waarbij Remindo kan bijdragen is een beveiligde afname. Dit kan van een eenvoudige volledig-scherm-beveiliging, of het moeten aanvragen van toestemming bij een surveillant, tot de integratie van proctoring en plagiaatcontrole zoals Schoolyear, Safe Exam Browser, Proctorio, Turnitin of Ouriginal.

4. Nakijken
Afhankelijk van de samenstelling van de toets, zal (een deel van) de toets automatisch nagekeken worden. Dit is allang niet meer enkel de meerkeuzevraag. Ook werkbladvragen en invulvragen (met specifieke antwoorden) kunnen automatisch nagekeken worden (zoals bijvoorbeeld onderstaande invulvraag).

 

 

Open vragen moeten door correctoren nagekeken worden. Remindo ondersteunt anoniem beoordelen van kandidaten en het in meerdere rondes nakijken van antwoorden van dezelfde kandidaat, zonder te zien hoe de kandidaat eerder is beoordeeld. Dit draagt bij aan een betrouwbare en objectieve beoordeling.

5. Analyseren
Een belangrijke meerwaarde van digitaal toetsen is de stap analyseren. Veel gegevens van de afgenomen toets(vragen) worden automatisch door Remindo geanalyseerd. Zo is er snel inzicht in de moeilijkheid en de betrouwbaarheid van de toets. Maar ook het gemiddelde cijfer, het slagingspercentage en de spreiding van de scores geven informatie. Ook opmerkingen van kandidaten over vragen kunnen meegenomen in de analyse van de vragen. Als het nodig is, kan het antwoordmodel van een vraag, maar ook de cesuur van de toets na afname nog aangepast worden waarbij het resultaat van de afgenomen toetsen automatisch kan worden herzien.

6. Rapporteren
Veel toetscycli noemen deze stap ‘rapporteren en communiceren’. In deze stap worden namelijk de definitieve resultaten (bijv. cijfers) geregistreerd en gecommuniceerd naar kandidaten. In Remindo is het mogelijk om kandidaten (deels) toegang te geven tot hun resultaten, ook zijn er verschillende manieren door exports en koppelingen om gegevens aan een gewenst studentinformatiesysteem (SIS) uit te leveren.

7. Evalueren
De laatste stap is evalueren. Deze is bedoeld om een volgende toets (mogelijk dezelfde), te verbeteren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de toets zelf, maar ook hoe alle stappen uit de toetscyclus zijn verlopen. Zo zullen het constructieproces, de afname, de beoordeling en zelfs de communicatie naar studenten moeten worden geëvalueerd. De vijfde stap, ‘Analyseren’, geeft natuurlijk al veel input voor de evaluatie van de toetsvragen en toets. Wanneer er opmerkingen van kandidaten waren over bepaalde vragen, of het antwoordmodel moest worden aangepast, dan kan de auteur van de vraag via Remindo op de hoogte worden gebracht en de vraag verbeteren. Ook kan via Remindo een evaluatieveld of link naar een online tool worden opgenomen waarin studenten feedback mogen geven op de toets. Hoewel het evalueren zelf grotendeels buiten Remindo plaatsvindt, geeft Remindo veel mogelijkheden om de input te leveren die nodig is voor deze stap en het verhogen van de toetskwaliteit!

Wil je meer weten over hoe je Remindo kan inzetten voor het verhogen van de toetskwaliteit? Neem dan contact met ons op via onze website.


Sinds het schooljaar 2021-2022 kunnen alle leerlingen binnen het voorgezet speciaal onderwijs (VSO) ook een schooldiploma ontvangen. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waarin beschreven staat dat alle leerlingen met het uitstroomprofiel ‘arbeid en dagbesteding’ recht hebben op een schooldiploma, mits ze aan bepaalde eisen hebben voldaan. Tot voor kort ontvingen deze leerlingen alleen een certificaat na het afronden van het VSO.

Erkenning en waardering

Ondanks dat dit diploma formeel geen toegang biedt tot het vervolgonderwijs, oftewel geen civiele waarde heeft, is dit een belangrijke stap in de erkenning en waardering van deze groep leerlingen. Door deze nieuwe wetgeving krijgt deze groep leerlingen, net als alle andere middelbare scholieren, de kans om met trots de vlag uit te hangen na het behalen van het diploma.

Totstandkoming VSO-diploma

Een expertgroep van 8 VSO-scholen heeft in afstemming met het ministerie van OCW, de Sectorraad GO, de PO-raad, Vivis en Siméa een aantal regelementen opgesteld die scholen kunnen gebruiken om invulling te geven aan het diplomatraject. Scholen krijgen de mogelijkheid om binnen ruime kaders het schooldiploma te overhandigen.

Wanneer kan het diploma worden toegekend?

De school moet een regelement opstellen waarin staat wanneer een diploma toegekend kan worden. Een vereiste hierbij is in ieder geval een portfolio met daarin behaalde resultaten. Hiernaast kan de school bijvoorbeeld een examengesprek voeren of een minimale aanwezigheidsplicht hanteren.

Samenwerking De Onderwijsadviseur en Paragin

In samenwerking tussen Paragin en De Onderwijsadviseur is een digitaal portfolio ontwikkeld voor het VSO, waarbij zowel de leerling als de begeleider de mogelijkheid heeft om informatie vast te leggen en te uploaden.
De insteek van het digitale portfolio is dat de leerling zelf verantwoordelijk is voor zijn portfolio en zo veel mogelijk zelf bepaalt wat er in het portfolio komt te staan. De leerling is trots op het portfolio en kan zijn vorderingen mooi presenteren in de volgende onderdelen:

 • ‘Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?’: In dit gedeelte van het portfolio heeft de leerling de mogelijkheid om aan te geven wat zijn dromen en ambities zijn, vragen in te vullen over loopbaanoriëntatie (LOB) en filmpjes en foto’s vast te leggen;
 • Wonen, vrije tijd en burgerschapsvorming’: In dit gedeelte van het portfolio heeft de leerling de mogelijkheid om formatieve toetsen te maken over deze onderwerpen. De toetsen zijn bedoeld om te bepalen waar de leerling staat en mogen oneindig vaak gemaakt worden;
 • Praktijkvorming’: In dit gedeelte van het portfolio heeft de leerling de mogelijkheid om behaalde certificaten te uploaden. Dit mogen ook certificaten zoals een BHV-cursus of een certificaat van een bijbaantje zijn. Daarnaast kan een 360-graden feedback formulier worden verstuurd naar docenten, familie en vrienden en heeft de docent de mogelijkheid om een stage-evaluatie in te vullen;
 • ‘Kernvakken’: In dit gedeelte van het portfolio wordt een overzicht van de behaalde resultaten getoond;
 • Extra pijler ‘aanwezigheid’: In dit gedeelte van het portfolio wordt aangegeven door de docent(en) of de leerling aan de aanwezigheidsplicht heeft voldaan.

Benieuwd naar het VSO-diploma? Wij vertellen je hier graag meer over!

Meer weten? Bekijk onderstaande linkjes:


Hoewel we ons richten op digitale systemen, is het ook mogelijk om via RemindoToets papieren toetsen uit te leveren en na afname digitaal te verwerken (en na te kijken!). Dit is handig wanneer er bijvoorbeeld onvoldoende laptops aanwezig zijn om iedereen een digitale toets aan te bieden, maar ook in andere situaties kan een papieren toets uitkomst bieden. Zo kunnen de voordelen van een papieren toetsafname gecombineerd worden met de voordelen van digitale verwerking!

Een papieren toets opstellen

Het maken van vragen voor een papieren toets gaat op dezelfde manier als het maken van vragen voor een digitale toets. Het verschil is dat je bij het toevoegen van een vraag in de beheeromgeving van RemindoToets aangeeft of de vraag gebruikt mag worden in een papieren toets.

Een aantal vraagtypen wordt op een iets andere manier weergegeven om ze geschikt te maken voor toetsen op papier en moeten handmatig nagekeken worden.

 • Drag & Drop / Sleepvraag: de kandidaat kan bij een dergelijke vraag met pen of potlood lijnen trekken om de afbeeldingen met de correcte positie te verbinden.
 • Invulvraag: het invullen van een antwoord wordt door de kandidaat handmatig geschreven bij een papieren toetsafname.
 • Sorteervraag: het beantwoorden van een sorteervraag gebeurt in een tekstveld, waar de kandidaat zelf de juiste volgorde van antwoorden moet noteren.
 • Hotspotvraag: de hotspot kan door de kandidaat worden aangekruist op de afbeelding.
 • Uploadvraag: de uploadvraag wordt bij een papieren toets omgezet naar een lege pagina, die voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden. Denk hierbij aan een extra pagina voor het maken van notities.

Wanneer je al je vragen hebt opgesteld, ga je de toetsmatrijs vullen. Dit gebeurt op dezelfde manier als als bij een digitale toets; er zijn geen bijzondere instellingen of acties. Wanneer je in de toetsmatrijs een vraag hebt zitten waarvan je niet hebt aangegeven dat deze geschikt is voor afname op papier, dan zul je in de onderstaande melding zien hoeveel vragen ongeschikt zijn. Deze vragen worden gemarkeerd met het volgende icoon:

Papieren toetsen genereren

Het genereren van een papieren toets kan in de afnameomgeving van RemindoToets. Navigeer rechtsboven in het scherm naar Beheer > Papieren toetsen. Daar aangekomen, klik je op ‘Nieuwe papieren toets’. Vervolgens selecteer je de toetsmatrijs die je eerder hebt aangemaakt en verschijnt de papieren toets in het overzicht. Daar vind je onder de kolom ‘Downloads’ de verschillende PDF’s met de vragen, antwoordblad en het correctiemodel.

Net als bij een digitaal examen kan een papieren toets verschillende varianten (versies) hebben. Elke variant bevat verschillende vragen, op basis van de instellingen van de toetsmatrijs. Als je hebt ingesteld dat de vragen gehusseld moeten worden, dan zal dit in de papieren toets ook gebeuren. Dit betekent dat de verschillende varianten ook verschillende antwoordbladen nodig hebben, en dat het belangrijk is dat het juiste antwoordblad bij de toets wordt uitgedeeld.

Inscannen en controleren

Wanneer de toetsen door de kandidaten zijn afgerond, kunnen ze worden ingescand en geüpload in RemindoToets. Let hierbij op de volgende punten:

 • Scan alle antwoordbladen recht in en zorg dat de antwoordbladen geen ezelsoren hebben.
 • Gebruik een scanner mét sheetfeeder die direct naar PDF kan scannen.
 • Scan niet meer dan 300 antwoordbladen in één keer in.
 • Zorg dat de kwaliteit van de scan goed is (300 dpi).

Navigeer na het scannen naar Resultaten > Papierentoetsresultaten. Rechtsboven in het scherm staat de knop ‘Upload papierentoetsresultaten’. Upload daar alle PDF’s die je nodig hebt, dit kan even duren als er veel bladen zijn. Na het uploaden kan het zijn dat RemindoToets één of meerdere pagina’s niet goed heeft kunnen verwerken. Dit kan bijvoorbeeld zijn doordat een kandidaat een antwoord niet op de juiste manier heeft aangekruist. Je krijgt dan de optie om handmatig een fout te herstellen.


Als je nog wat meer wil lezen over papieren toetsen, kijk dan eens bij dit Kennisbankartikel en op onze website!


Education Next, een Amerikaans onderwijsblad, publiceerde een lijst met significante onderzoeken. Vijf van deze onderzoeken lichten we graag uit.

 1. Terughoudende ouders

Welk deel van de opvoeding van een kind is de verantwoordelijkheid van de opvoeder(s) en welk deel hoort bij het onderwijs? Het eerste onderzoek richt zich op het grijze gebied tussen beide partijen, dat benoemd wordt als ‘sociaal economische vaardigheden’, ‘soft skills’ of ‘levenslessen’.

Dit sociaal economisch leren (SEL) heeft een enorme aanhang gekregen in (Amerikaanse) onderwijskringen. Maar vinden opvoeders dit ook een taak van het onderwijs?

Uit het onderzoek onder opvoeders van kinderen tussen de 4 en 17 jaar, blijkt er brede steun is voor het aanleren van dergelijke vaardigheden door de school, al vinden ze dat de sleutelrol ligt binnen het gezin. Er zijn zorgen over of er wel voldoende tijd overblijft voor het aanleren van de lesstof. De terminologie blijkt ook een grote rol te spelen. De term ‘sociaal en emotioneel leren’ levert bijvoorbeeld grote weerstand op.

 1. Expert-docenten

In Dortmund is onderzoek gedaan naar docenten die situaties in een klaslokaal op video bekeken. Zij moesten daarbij commentaar geven op wat er gebeurde en hoe zij de situatie zouden oplossen. De onderzoekers waren benieuwd naar het verschil tussen beginnende en ervaren docenten. De ervaren docenten waren niet alleen bezig met oplossingen, maar gaven beduidend vaker aan hoe de probleemsituatie voorkomen had kunnen worden. De docenten die nog niet zo veel ervaring hadden waren meer bezig met wat er op dat moment gebeurde, en dachten minder ver vooruit. De beginners leken ook meer op basis van een ‘script’ te werken dan ervaren docenten.

 1. Voorafgaand toetsen

Een onderzoek in Canada toonde aan dat leerlingen die voorafgaand aan een les een toets krijgen, beter presteren. Het argument hiervoor is dat de leerlingen willen achterhalen waarom zij bepaalde fouten hadden gemaakt. De voorafgaande toets zorgde voor motivatie om te leren, wat uiteindelijk de prestaties verbeterde, zelf ten opzichte van een toets die juist aan het eind van de les werd gegeven.

 1. Diversiteit in de klas

Een studie in Florida toonde aan dat de aanwezigheid van migranten in het klaslokaal de prestaties van autochtone leerlingen verhoogde. Dit was vooral te zien bij leerlingen uit een lager sociaal milieu. Er was geen duidelijke oorzaak aan te wijzen waarom dit gebeurde. Er werd gesuggereerd dat docenten hun uitleg aanpasten aan de migranten, en daarmee automatisch de andere leerlingen beter onderwijs gaven.

 1. Goede scholen

Bij een goede school denk je snel aan hoge slagingspercentages en goede presterende leerlingen. Onderzoek in de staat Illinois (VS) bewees dat sociale en emotionele aspecten absoluut niet minder belangrijk zijn. Vriendschappen maken, je op je plek voelen en weerstand kunnen bieden zijn essentieel voor de ontwikkeling. Scholen die zich meer richten op deze onderwerpen hadden hogere slagingspercentages dan scholen die zich voornamelijk richten op de prestaties van leerlingen.


Bronnen:

1: https://sel.fordhaminstitute.org/

2: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0742051X20314347

3: https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fxap0000345

4: https://www.nber.org/papers/w28596

5: https://www.nber.org/papers/w28194


Tijdens de pandemie hebben we allemaal ervaren hoe het is om langdurig thuis te moeten zijn. Voor sommige scholieren is dit om een andere reden noodzakelijk, bijvoorbeeld omdat zij een beperking hebben. Er is door drie samenwerkende organisaties onderzoek gedaan naar de inzet van digitaal onderwijs, specifiek gericht op deze groep scholieren.

Drie onderzoekers van het Kohnstamm Instituut, SEO Economisch Onderzoek en de Erasmus Universiteit hebben in opdracht van het ministerie van OCW het onderzoek uitgevoerd. Daarvoor hebben ze scholen geïnterviewd, maar ook informatie opgedaan bij aanbieders van afstandsonderwijs. Het ministerie wilde weten of er (juridische) knelpunten zijn, of er voldoende inzicht is in de voortgang van thuiszitters en of er eventueel nieuwe wetgeving nodig is.

Uit de interviews kwam naar voren dat zowel de scholen als de aanbieders veel potentie zien in het digitaal onderwijs. Het onderzoek stelt dat ongeveer driekwart van de thuiszitters binnen twee jaar weer aan het ‘gewone’ onderwijs kan deelnemen. Digitaal onderwijs helpt daarmee de thuiszittende scholieren om niet verder achterop te raken.

De scholen stellen dat er een duidelijk verschil zit tussen basis- en middelbare scholieren. Basisschoolleerlingen zijn veel meer gebaat bij fysiek onderwijs, omdat dit nog erg belangrijk is voor de ontwikkeling. Contact met de leerkracht en de andere leerlingen is erg belangrijk, wat grotendeels wegvalt bij online onderwijs. Middelbare scholieren hebben hier minder behoefte aan en kunnen beter omgaan met het online onderwijs. Voor hen is het belangrijk dat ze de gestelde doelen kunnen behalen. Het onderzoek heeft overigens de leerlingen zelf niet meegenomen bij de interviews.

Wetten

Er zijn twee wetten die in het onderzoek worden genoemd. De leerplichtwet is vanzelfsprekend relevant, omdat iedereen zeker tot 16 jaar leerplichtig is. Er zitten uitzonderingen in de wet die toestaan dat een leerling minder uren les mag krijgen, of op een andere locatie dan de school zelf. Thuis digitaal onderwijs volgen valt ook onder deze uitzondering. Als deze omstandigheden meer dan twee jaar aanhouden, dan volgt er een onderzoek door de Onderwijsinspectie. De manier waarop het afstandsonderwijs wordt uitgevoerd en de kwaliteit ervan, moeten voldoen aan de eisen van de Inspectie. Dit zijn zaken waar scholen en onderwijsaanbieders rekening mee moeten houden.

De variawet is voor meerdere geïnterviewden lastig te begrijpen, zeggen de onderzoekers. Deze wet regelt dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs meer maatwerk geboden kan worden, bijvoorbeeld als zij (tijdelijk) geen onderwijs op school kunnen volgen. De betrokken partijen blijken uiteenlopende interpretaties te hebben van de regels in deze wet. Zo is niet altijd bekend dat onder de variawet geen vaste termijn is voor het volgen van afstandsonderwijs.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen een drietal aanbevelingen aan het ministerie van OCW om meer duidelijkheid te geven. Ten eerste is de variawet onvoldoende duidelijk, daarom moeten de verschillende partijen meer met elkaar om tafel zodat er geen misverstanden ontstaan over de wet. Dit komt uiteindelijke de thuiszittende leerlingen ten goede, zodat zij niet de dupe worden van miscommunicatie.

Verder is voor scholen niet altijd bekend wat zij met geldpotjes kunnen doen. Het aanbieden van digitaal onderwijs vereist in de meeste gevallen extra tijd en werkuren, en er moeten meer hulpmiddelen aangeschaft worden. Het moet voor scholen duidelijk zijn welke subsidies zij mogen gebruiken om bij andere (commerciële) partijen aankopen te doen.

Als laatste moeten alle verantwoordelijkheden beter vastgelegd worden. Er bestaat nog veel verwarring over welke partij bijvoorbeeld zorgt voor de kwaliteit van het digitaal onderwijs. De onderzoekers stellen voor om schoolbesturen, ouders en de aanbieders van het onderwijs om tafel te laten zitten. Daar moeten zij gezamenlijk besluiten wie voor welke taken verantwoording draagt.


Bron: https://www.seo.nl/publicaties/afstand-overbruggen/

1 2 3 19