Paragin Group neemt softwareleverancier voor opleidingsadministratie Coachview over

Den Haag, 25 juli 2023 – Paragin Group, toonaangevende aanbieder van EdTech-oplossingen met een gespecialiseerd aanbod voor online

Den Haag, 25 juli 2023 – Paragin Group, toonaangevende aanbieder van EdTech-oplossingen met een gespecialiseerd aanbod voor online software voor het ontwikkelen van kennis en competenties, heeft trainingadministratie-softwareleverancier Coachview overgenomen, met de steun van strategische investeerder Main Capital Partners (“Main”). De overname van Coachview markeert de tweede aanvullende acquisitie door Paragin, nadat ze in 2022 de krachten bundelden met SOWISO, specialist in op wiskunde gebaseerde toets- en leersoftware. De toevoeging van Coachview aan de Paragin Group creëert een uitgebreid productaanbod met een sterke gecombineerde expertise, technologisch leiderschap en een gedeelde klantenkring.

English version below

Coachview is ontwikkelaar van SaaS-oplossingen voor cursusadministratie die de digitale ruggengraat vormt van dienstverleners in het onderwijs. De oplossing wordt gebruikt door scholen, trainingsbureaus, opleidings- en exameninstellingen op alle onderwijsniveaus, in Nederland en België.

De combinatie van Coachview en de Paragin Group markeert een nieuwe mijlpaal in de buy-and-build-strategie van de EdTech-groep. Samen positioneert de Group zich uniek als de meest uitgebreide leverancier van software voor opleidings- en onderwijsinstellingen, die levenslang leren op elke stap van hun reis ondersteunt.

Het Coachview-platform geeft gebruikers controle over hun administratieve processen, waardoor ze hun klanten effectiever kunnen bedienen, terwijl ze flexibiliteit en inzichten bieden en de algehele efficiëntie verbeteren. Het platform biedt een modulaire en configureerbare oplossing die past bij de behoeften van elke opleidingsinstelling. De oplossing automatiseert kernprocessen, variërend van cursusplanning en studentenrelatiebeheer tot geautomatiseerde facturering, trainermanagement en integraties met andere software zoals boekhoud- en leersystemen.

Paragin en Coachview kunnen een uitgebreid pakket aanbieden aan nieuwe en gezamenlijke klanten en partners, waarin de krachten van beide bedrijven worden samengebracht. Paragin is gespecialiseerd in toets-, leer- en ontwikkelingsoplossingen voor studenten en biedt innovatieve tools die leerlingen in hun onderwijsreis ondersteunt. Coachview blinkt uit in het bieden van de administratieve basis, met robuuste systemen en processen om onderwijs- en opleidingsinstellingen efficiënt te beheren. Het integreren van Paragins’ toets- en e-portfolio-mogelijkheden in het bredere Coachview-pakket zal leiden tot een onderscheidend aanbod, naast het behoud van bestaande koppelingen aan onder meer een aantal Nederlandse leeromgevingen. Dit helpt opleidingsinstellingen om workflows te automatiseren en de organisatorische efficiëntie te optimaliseren, terwijl leerlingen worden voorzien van verbeterde (geïndividualiseerde) beoordelingen en betere leerresultaten.

Frank van der Linden, medeoprichter van Coachview, zegt: “Sinds 2008 hebben we onvermoeibaar gewerkt aan het verbeteren van de processen van opleidingsaanbieders met ons slimme softwareaanbod, waardoor Coachview is uitgegroeid tot een dynamisch platform dat maximale ondersteuning biedt aan trainers, instructeurs, cursisten en studenten. Door toe te treden tot de Paragin Group openen we nieuwe mogelijkheden om nog meer waarde te leveren. Ik ben enthousiast om samen te werken met Paragin, de groei te stimuleren en waarde te creëren voor onze klanten.”

Marcel Kremers, medeoprichter van Coachview, voegt toe: “Met Coachview hebben we met succes marktleiderschap gevestigd op het gebied van cursusadministratiesoftware in de Benelux. De synergie tussen onze bedrijven is onmiskenbaar, en we geloven sterk dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. We kijken ernaar uit om de krachten te bundelen met de Paragin Group en toegevoegde waarde te bieden aan onze klanten.”

Jeroen Bakker, CEO Paragin Group, zegt: “Coachview biedt een fantastisch platform voor opleidingsorganisaties en scholen om hun processen te structureren en te stroomlijnen, zodat ze veel efficiënter en effectiever kunnen werken. Met een zeer brede en enthousiaste klantenkring bedienen ze rechtstreeks en via partners een breed scala aan klanten, van universiteiten tot beroeps- en speciaal onderwijs, en van commerciële opleidingsbureaus tot interne bedrijfsacademies, gemeenten en sectorfondsen. Hierdoor vormt Coachview het hart van de administratieve organisatie, terwijl de producten van Paragin centraal staan in het leren en beoordelen voor studenten en leerlingen. We kijken ernaar uit om die combinatie aan onze klanten en partners te presenteren.”

Sjoerd Aarts, Partner bij Main en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Paragin, concludeert: “We zijn verheugd om de overname van Coachview door ons portfoliobedrijf Paragin Group aan te kondigen. Deze zeer strategische samenwerking past perfect binnen onze strategie om een toonaangevende Europese EdTech-aanbieder te creëren met innovatieve oplossingen die inspeelt op de veranderende behoeften gedurende de leerreis. We zijn enthousiast over de synergieën en waarde die deze samenwerking brengt voor de klanten, belanghebbenden en het EdTech-ecosysteem van Paragin.”

Over Paragin Group
https://www.paragin.com/nl 

Paragin Group, bestaande uit de merken Paragin en SOWISO, is een toonaangevende aanbieder van software die individuen helpt om hun maximale potentieel te bereiken. Paragin is een vooraanstaand specialist op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden, kennis en talent voor onderwijsinstellingen, exameninstituten, uitgeverijen en bedrijven van alle groottes en sectoren. De productreeks van Paragin omvat oplossingen voor online toelatings- en plaatsingstoetsen, formatieve en summatieve toetsing (zowel voor algemene als wiskunde-gerelateerde cursussen), evenals een e-portfolio-aanbod dat gebruikers de mogelijkheid biedt om vaardigheden, ervaring en kwalificaties te ontwikkelen en te presenteren. Paragin levert moderne, op de cloud gebaseerde softwareoplossingen aan meer dan 750 organisaties, zowel rechtstreeks als via partners, waaronder beroepsonderwijs, hogescholen, universiteiten, educatieve uitgeverijen, bedrijven en (semi-)publieke klanten. Ons toegewijde team van bijna 70 medewerkers, gevestigd in onze kantoren in Nijkerk en Amsterdam, ondersteunt onze trouwe klanten over de hele wereld.

 


 

Paragin Group acquires training administration software provider Coachview

The Hague, July 25th, 2023 – Paragin Group, a leading EdTech solutions provider with a specialized assessment and e-portfolio offering, has acquired training administration software provider Coachview, with the support of strategic software investor Main Capital Partners (“Main”). The acquisition of Coachview marks Paragin’s second add-on acquisition, after joining forces with math-driven assessment software specialist SOWISO in 2022. The addition of Coachview to the Paragin Group will create a comprehensive product suite with strong combined expertise, technology leadership and a shared customer base.

Coachview is a developer of SaaS course administration solutions that form the digital backbone of learning services providers, schools and universities. The solutions are used by schools and training and examination institutions at all educational levels in the Netherlands and Belgium. The combination of Coachview and the Paragin Group marks another milestone in the EdTech group’s buy-and-build strategy. Together, the companies uniquely position themselves as the most comprehensive vendor to commercial training institutions, supporting lifelong learners at every step of their journey. 

The Coachview platform gives its users control over their administrative processes, allowing them to service their customers more effectively while providing flexibility and insights and improving overall efficiency. The platform provides a modular and configurable solution that suits the needs of every commercial training institution. The solution automates ranges from core processes ranging from course planning and student relationship management to automated invoicing, trainer management, and offers connections to other software like accounting and learning systems.

Paragin and Coachview can offer a comprehensive suite to their (shared) clients that brings together both companies’ strengths. Paragin specializes in student-facing assessment, learning and development solutions, providing innovative tools that empower learners in their educational journey. Coachview excels in offering the administrative backbone, delivering robust systems and processes to manage educational and training institutions efficiently. Integrating Paragin’s best-of-breed assessment and e-portfolio capabilities into the broader Coachview suite will lead to a differentiating offering. This will help training institutions to automate workflows and optimize organizational efficiency while empowering learners with improved (individualized) performance assessment and better learning outcomes.

Frank van der Linden, Co-founder of Coachview, says: Since 2008, we’ve worked tirelessly to enhance training providers’ processes with our smart software offering, transforming Coachview into a dynamic platform that offers maximum support to trainers, instructors, and trainees. Joining the Paragin Group unlocks new opportunities to deliver even more value. I’m thrilled to collaborate with Paragin, driving growth and creating value for our customers.” Marcel Kremers, Co-founder of Coachview, adds: ”With Coachview, we’ve successfully established market leadership in course administration software in the Benelux. The synergy between our companies is undeniable, and we strongly believe that together we can achieve more than the sum of our parts. We’re excited to join forces with the Paragin Group, providing added value to our customers!”

Jeroen Bakker, CEO at Paragin Group, states: “Coachview provides a fantastic platform for training organisations and schools to structure and streamline their processes to work much more efficiently and effectively. With a very broad and enthusiastic customer base, they serve a wide range of customers directly and through partners, from universities to vocational and special needs education and from commercial training agencies to in-house corporate academies, municipalities and sector funds. This makes Coachview the heart of the administrative organisation, where Paragin’s products are at the centre of learning and assessment for students and learners. We look forward to presenting that combination to our customers and partners.”

Sjoerd Aarts, Partner at Main and Chairman of Paragin’s Supervisory Board, concludes: We are thrilled to announce the acquisition of Coachview by our portfolio company, Paragin Group. This highly strategic partnership fits perfectly within our strategy of creating a leading European EdTech provider with innovative solutions that cater to evolving needs throughout the learning journey. We are excited about the synergies and value this partnership brings to Paragin’s customers, stakeholders, and the EdTech ecosystem.

About Coachview
https://coachview.net 

Coachview is a provider of cloud-based training administration solutions for commercial education, corporate in-house academies and training institutions in the Benelux region. The Coachview platform functions as an ERP-system that forms the administrative backbone throughout the learning journey.  The company was founded in 2000 by Frank van der Linden and Marcel Kremers who are still in charge of the day-to-day management. Today, the company employs almost 25 employees and serves a diversified clientele of almost 250 customers that includes the TU Delft, Vanderlande, Boels, Aeres Group and Utrecht University of Applied Sciences.

About Paragin Group
https://www.paragin.com

Paragin Group, consisting of the brands Paragin and SOWISO, is a leading provider of software designed to propel individuals towards their maximum potential. Paragin is a domain leader in solutions for the development of competences, knowledge and talent for education, exam institutions, publishers and companies of all sizes and industries. Paragin’s product suite encompasses solutions for online admission & placement testing, formative & summative assessments (for generic as well as  mathematics-related courses), as well as an e-portfolio offering that offers users the opportunity to develop and showcase skills, experience and qualifications. Paragin provides modern, cloud-based software solutions to over 750 organizations directly and indirectly via partners including vocational education, universities of applied sciences, research universities, educational publishers, corporates and (semi-)public customers. Our committed team of almost 70 people based in our Nijkerk (NL) and Amsterdam (NL) offices serves our loyal customer base across the globe.