Vijf situaties waarin je géén online onderwijs aanbiedt

Bij Paragin geloven we erg in de toekomst van online leren en vooral online onderwijs dat je altijd en overal kunt volgen. Studenten kunnen reiskosten en -tijd besparen, er is weinig ruimte voor nodig, de lesstof is 24/7 beschikbaar en er is meer ruimte om eigen tempo te bepalen. Digitale communicatie is inmiddels verweven in alle aspecten van ons leven en moet ook een rol krijgen in het onderwijs. Maar is online leren dan altijd een slimme keuze?

Kiezen voor online leren loopt in de praktijk vaak uit op een mengvorm: delen van het onderwijs worden fysiek in klaslokalen aangeboden en andere delen vinden online plaats. Deze mengvorm wordt blended learning genoemd. Het is bedoeld om een krachtige, studentgerichte leeromgeving te creëren, waarbij je gebruik maakt van fysieke en online leeractiviteiten.

Er zijn verschillende vormen van blended learning:

 1. Online voorbereiden en in de klas verwerken: studenten bereiden online hun huiswerk voor waar ze later fysiek in de klas mee verder gaan.
 2. Online verwerken: studenten gaan online verder met de lesstof die ze in de klas aangeboden hebben gekregen.
 3. Online voorbereiden en verwerken: studenten worden wisselend gevraagd om leeractiviteiten online of fysiek in de klas uit te voeren. Het voorbereiden van lesstof en het verwerken van de lesstof kan geheel online plaatsvinden of geheel in de klas.

Het biedt altijd voordelen om blended learning te overwegen als opleider. Leren gebeurt meer continu en moet verweven zijn met de dagelijkse praktijk. Daarnaast zijn nieuwe generaties studenten gewend om meer controle te hebben over het eigen leren en leren zij makkelijker in een netwerkomgeving, die ook makkelijk én 24/7 online te realiseren is. Het wordt dus vanzelfsprekender om blended learning aan te bieden, naast alle voordelen op gebied van efficiëntie, zoals realtime voortgangsoverzichten, makkelijker samenwerken, alle inhoud en gegevens voor iedereen altijd beschikbaar, en vele andere. RemindoContent van Paragin biedt alle mogelijkheden om een mooi blended leerprogramma aan te bieden.

En toch zijn er genoeg redenen om delen van het onderwijs juist niét in het online programma aan te bieden. Bijvoorbeeld in de volgende vijf situaties:

 1. Als de behoefte aan blended learning voortkomt uit het oplossen van het docententekort.

Soms kiezen opleiders voor het overstappen naar blended learning om een docententekort op te lossen. Het idee daarachter is dat er minder begeleide onderwijstijd nodig zou zijn en de docenten meerdere studenten tegelijkertijd kunnen begeleiden. In de praktijk werkt dat niet meteen zo. In het begin vraagt het overstappen naar blended learning de nodige tijd van de docenten en komt er meer druk op te liggen, voordat ze van de voordelen gebruik kunnen maken. Het online lesprogramma moet gevuld worden en daarnaast moeten studenten in het begin nog erg wennen aan nieuwe lesmethode, wat iets vraagt van de begeleiding.

Wanneer iedereen gewend is aan de leermethode, merk je pas dat er efficiënter gewerkt wordt en heb je vaak minder docenturen nodig om hetzelfde te bereiken. Maar dan is er meestal al een heel leerjaar voorbij.

 1. Als er geen tijd is voor docenten om zich voor te bereiden op de overgang.

Veel reistijd, niet goed lopende roosters en veel lesuren op school zijn vaak redenen voor studenten om te klagen over het onderwijs op school. Steeds vaker zijn ze zelf al gewend om thuis met de lesstof bezig te zijn en zien dan het nut niet in van de reis naar school. Soms leidt dat tot ontevreden studenten. Wanneer een school een digitale leeromgeving ziet als manier om dat op te lossen, leidt dat in het begin meestal tot meer ontevredenheid. Dat komt dan door de onwennigheid van docenten en begeleiders met het werken in een online platform. Wanneer het online leren niet goed werkt, missen studenten juist het directe en persoonlijke contact.

Als je dit kunt ondervangen door docenten de tijd te geven en goed te trainen voorafgaand aan de overgang, kan het invoeren van blended learning ook studentontevredenheid oplossen. Als die tijd er niet is, zal het snel heel rommelig overkomen. Gun alle betrokkenen dus de tijd om zich goed voor te kunnen bereiden en goed getraind te worden.

 1. Als het gaat om het toepassen van allerlei vaardigheden.

Er zijn opleiders die in hun enthousiasme teveel doorschieten naar het online leren en denken dat alles online kan. Ze vergeten zichzelf af te vragen: is dit nu de meest ideale manier om deze handeling/ taak te leren? Je ziet dan allerlei online modules die gaan over het uitvoeren van vaardigheden, bijvoorbeeld het geven van injecties, gespreksvaardigheden of het stuken van een wand. Je kunt er allerlei oplossingen voor bedenken: studenten moeten zichzelf filmen als ze de handeling uitvoeren of gesprekken opnemen. Je kunt ook de werkzaamheden in filmmateriaal demonstreren. Maar is dit nu echt de meest ideale manier? Meestal niet.

Tijdens het uitvoeren van de nieuwe vaardigheden is het voor studenten van essentieel belang dat ze direct feedback krijgen, dus meteen wanneer ze de rechterarm omhoog bewegen of wanneer ze die ene vraag stellen. Dan wordt er direct geleerd. Dat zijn bij uitstek juist de onderdelen om fysiek samen te oefenen, zodat de student vertrouwen krijgt. Je kan later dan alsnog de handeling laten uitvoeren en filmen. Dan is er een basis gelegd waarmee de student zelfstandig kan gaan oefenen.

 1. Als de doelgroep het lastig vindt om zelfstandig aan het werk te gaan.

Wanneer je studenten iets vraagt te doen wat ze erg lastig vinden, dan ligt fraude op de loer. De neiging van studenten om iets van internet bij elkaar te rapen is soms erg groot (afhankelijk van de doelgroep). Zorg ervoor dat je de zwaarte van de onderdelen uit je opleiding goed kent. Geen student zit erop te wachten om voor biologie thuis zelf een kikker te ontleden. Daar ligt te veel spanning op, dus die onderdelen doe je liever samen in de klas. Als de druk eraf is, dan kun je ze altijd online nog wat aanvullende opdrachten meegeven.

Daarnaast zijn er doelgroepen te bedenken die het sowieso lastig vinden om zelfstandig aan het werk te gaan: studenten die nauwelijks computervaardig zijn, zichzelf moeilijk kunnen motiveren of die het lastig vinden om direct te begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Je kunt ze daar vooraf bij helpen, bijvoorbeeld als deze vaardigheden in de toekomst ook belangrijk zijn voor hen, of anders toch meer fysiek blijven opleiden.

 1. Als er voor de doelgroep weinig mogelijkheden zijn om online te leren.

Voor blended learning heb je als student een internetverbinding, een telefoon of computer nodig. Zonder deze elementen is het voor studenten een hele uitdaging om goed tot leren te komen. Als ze steeds naar de bibliotheek moeten om erachter te komen wat ze voor de opleiding moeten doen, dan moet je daar als opleider iets voor verzinnen. Maak de omstandigheden zo ideaal mogelijk, zodat de student zich kan focussen op alles wat er nog geleerd moet worden.

Met de vraag van studenten ‘kunnen we dit niet thuis doen’ komt inzicht in een belangrijk onderwijsthema. Waarom doen we dit niet thuis? Wat houdt ons als opleiders tegen? Soms zijn het goede redenen, zoals de vijf redenen in dit artikel. Maar ook zijn er talloze oplossingen te bedenken waarmee je studenten online goed aan het leren krijgt. Wil je dat Paragin daar over meedenkt, laat het ons dan weten.


In 3 stappen naar een toetsmatrijs

Wat je studenten wilt leren is vaak wel duidelijk, maar hoe toets je nu aan het einde of dit is gelukt? Een toetsmatrijs kan je daarbij helpen. Het geeft inzicht in wat er precies getoetst moet worden en helpt je bij het vinden van de juiste inhoud, vorm en manier.

Een toetsmatrijs maak je altijd voordat je met de toetsontwikkeling begint. Het helpt je namelijk bij het ontwikkelen van die toets. Hoe je de matrijs invult, heeft te maken met het type toets dat je wilt ontwikkelen. Voor alle toetstypen kun je een matrijs maken (zoals formatieve en summatieve toetsen, praktische en theoretische toetsen).

In RemindoToets kun je kiezen uit twee soorten toetsmatrijzen: een matrijs op basis van regels en een matrijs op basis van een matrix. In beide matrijzen kun je alle informatie kwijt over de toets die je wilt maken.

Een toetsmatrijs kan zo een heel nuttig gereedschap zijn. De volgende stappen helpen je bij het maken van een toetsmatrijs.

Stap 1   Toetscriteria formuleren

Om tot een goede toetsmatrijs (en daarmee ook een goede toets) te komen, is het van belang dat er duidelijke toetscriteria zijn geformuleerd waar je de student op gaat toetsen. Meestal komen deze voort uit de leerdoelen die zijn omschreven voor de opleiding. Kijk kritisch naar de leerdoelen: zijn deze toetsbaar? Een voorbeeld:

De student kan de inhoud van de taxonomie van Bloom benoemen en uitleggen welke rol deze taxonomie speelt in het onderwijs.

Dit leerdoel bestaat eigenlijk uit twee leerdoelen. Namelijk de inhoud van de taxonomie benoemen én uitleggen welke rol deze speelt in het onderwijs. Om dit leerdoel op te nemen in een toetsmatrijs, kun je er beter twee criteria van maken. Kijk er dan nog eens kritisch naar: wat moet de student van de taxonomie precies kunnen benoemen? Een globale omschrijving, of de exacte niveaus op de juiste volgorde? Maak de leerdoelen SMART, zodat je precies weet wat je wilt toetsen.

Nog een voorbeeld:

De student kan veelvoorkomende medicatie benoemen en weet waarvoor deze medicijnen worden gebruikt.

Ook hier gaat het eigenlijk om twee verschillende doelen. Is dat eigenlijk wel nodig? Als de student kan benoemen waarvoor bepaalde medicatie wordt gebruikt, dan is hij ook in staat om de medicatie te benoemen. En over welke medicatie hebben we het eigenlijk? Benoem dus specifiek wat je precies verwacht aan het einde.

Stap 2   Kies een systematiek voor het aanduiden van het niveau

Nu je een mooie lijst hebt met toetscriteria, wil je weten op welk niveau de criteria moeten worden getoetst. Met behulp van deze niveaus richt je straks je matrijs in en krijg je inzicht in de zwaarte van de toets (zodat je later toetsen van gelijke zwaarte kunt maken).

Er zijn verschillende manieren om niveaus aan te duiden. Vaak wordt de taxonomie van Bloom gebruikt, maar ook andere taxonomieën, zoals de taxonomie van Romiszowski of de taxonomie van Gagné kunnen heel geschikt zijn. Daarnaast zijn er nog andere methodieken die kunnen helpen om niveaus aan te duiden, zoals de RTTI-systematiek. Welke methodiek je gebruikt, heeft vaak te maken met de onderwijsvisie van het team, de organisatie of de school waar je werkt.

Stap 3  Vul de matrijs in

Wanneer je voor een matrijs kiest op basis van een matrix, maak je een overzicht van alle toetscriteria en zet je deze in de eerste kolom. Daarnaast stel je de systematiek van stap 2 in. In het onderstaande voorbeeld is gekozen voor de RTTI-systematiek (te zien aan de kolommen).

Nu is de tijd gekomen om per criterium te bepalen: hoe wil ik dit toetsen? Hoeveel vragen ga ik stellen over de verschillende leerdoelen en op welk niveau wil ik dat doen?

Je zou kunnen denken: het leerdoel is toch al gesteld op een bepaald niveau, waarom moet ik dit dan nog aangeven? Als voorbeeld het leerdoel ‘de kandidaat kan uitleggen hoe de taxonomie van Bloom wordt gebruikt bij het vormgeven van lesmateriaal’.  Dit leerdoel is gericht op toepassingsgericht 2 van de RTTI systematiek. Maar je zou hiervoor ook een vraag kunnen stellen op reproductieniveau. Dan maak je een vraag, waarbij het antwoord in het studieboek van de kandidaat letterlijk terug te vinden is. Je kan ook een vraag stellen op het niveau toepassingsgericht 1: dan geef je een casus die de kandidaat herkent van allerlei voorbeelden die in de opleiding zijn gepasseerd en vraag je naar een oplossing met behulp van Bloom. Ditzelfde kan ook op niveau toepassingsgericht 2, door een hele nieuwe casusvorm aan de kandidaat voor te leggen en dezelfde vraag te stellen. Zo zie je dat elk leerdoel op verschillende niveaus getoetst kan worden. Het ene niveau vraagt meer van de kandidaat dan het ander, het is dus belangrijk dat daar een goede balans in zit.

Deze matrijs kun je in RemindoToets ook in regels uitwerken. Je kiest wat je zelf prettig vindt.

Bij theorietoetsen zónder matrijs, zie je vaak dat gesloten vragen teveel op het laagste niveau worden gesteld (bijvoorbeeld ‘reproductie’ in de RTTI of ‘kennis’ in Bloom). Hierdoor wordt de hele toets vrij eenzijdig en toetst deze niet helemaal wat het hoort te toetsen. Het is belangrijk om te streven naar een mooie balans van vragen over alle niveaus en in ieder geval vragen te stellen op het niveau waarop het toetscriterium is geschreven.

Nu je een overzicht hebt van wat je wilt toetsen en op welk niveau, kun je goed zien wat er nodig is. Is de matrijs geschikt om in een theorie-toets uit te voeren? En welke vraagtypes zijn dan het meest geschikt? Soms is het beter om een casus te schrijven met open vragen. Of een mix van verschillende typen gesloten vragen. Of zou het beter een mondeling- of een praktijkexamen moeten zijn? Dan is het tijd om het examen in te richten. Je zal zien dat de matrijs je helpt bij het maken van de toets en het een stuk overzichtelijker maakt.


We ondersteunen onze gebruikers graag in het werken met Paragin software. Natuurlijk in het directe gebruik, maar ook met aanverwante zaken. Van ‘hoe werkt een specifieke functionaliteit binnen RemindoContent’, tot een vraagstuk als  ‘hoe maak je goede toetsvragen’, naar ‘welke nieuwe features worden er momenteel ontwikkeld binnen MijnPortfolio.nl’. Daarnaast zijn we graag een verbindende factor tussen verschillende mensen en organisaties.

We willen graag een stapje extra zetten, door gebruikers van onze software vaker uit te nodigen voor evenementen bij ons op kantoor. In onze ‘Paragin Update’ is hier informatie over te lezen en ook op onze website is te zien wat er de komende tijd op de agenda staat. Tevens zullen we je gericht uitnodigen voor evenementen waarvan we denken dat dit interessant voor jou zou kunnen zijn. Stel je geen prijs op gerichte uitnodigingen voor evenementen, willen we je vragen om je éénmalig af te melden via de afmeldlink onder een uitnodiging.

De komende tijd zijn de volgende evenementen gepland:

In juli en augustus zijn er geen evenementen, vanwege de zomervakantie!         

 

Omdat er beperkte ruimte is, vragen we je om in te schrijven voor evenementen, via events@paragin.nl. Je krijgt altijd een bevestiging wanneer we je inschrijving in goede orde hebben ontvangen.

We hopen je binnenkort te mogen begroeten bij ons in Nijkerk!


Vijf valkuilen bij het maken van toetsvragen

Als je het juiste antwoord niet weet, kies dan het langste antwoord. Of: kun je kiezen uit een reeks getallen, kies dan het getal in het midden. Adviezen voor kandidaten om een toetsvraag goed te beantwoorden zijn er genoeg, maar dat wil je als toetsontwikkelaar natuurlijk niet laten gebeuren. Je wilt met je toets echt iets toetsen. Voorkom dan deze 5 veelgemaakte fouten.


Voor digitaal toetsen heb je een aantal dingen nodig: genoeg computers, een internetverbinding én RemindoToets. Maar wat als de wifi ineens uitvalt? Universiteit Utrecht overkwam het tijdens een toetsafname buiten kantoortijd.

Heleen Gerwig, ICT Manager van de UU vertelt:

Wij nemen digitale toetsen af met RemindoToets op Chromebooks. Onlangs was er een stroomstoring op de gehele UU, waardoor de netwerkverbinding wegviel terwijl studenten net waren gestart met een toets. Onze functioneel beheerders konden niet vertellen hoe lang de storing zou duren en konden ook niet inloggen in RemindoToets, omdat er geen wifi en netwerkverbinding mogelijk was. We belden daarom met Paragin via het noodnummer. Zij konden precies aangeven welke toetsen er nog gehouden werden en hoeveel studenten deelnamen op het moment dat de storing ontstond.

Paragin gaf aan dat, zolang studenten de toets en hun Chromebook niet zouden afsluiten, zij gewoon konden doorgaan met het maken van de toets. Alle antwoorden zouden op de Chromebooks worden opgeslagen tot de verbinding was hersteld. Dit werkte perfect! De storing heeft ruim een uur geduurd, vlak voor de eindtijd van de toets kwam de wifi-verbinding weer tot stand. Alle antwoorden in RemindoToets werden netjes opgeslagen en verwerkt, het bleek niet eens nodig om extra tijd toe te kennen.

Heleen Gerwig
h.gerwig@uu.nl
Beheerder ICT
Directie Information and Technology Services – Onderwijs systemen

Op zaterdag 21 april jl. is release 18-1 van RemindoToets online gezet. Om gebruikers van RemindoToets te vertellen en te laten zien welke mooie, nieuwe functionaliteiten er bij zijn gekomen, werden zij uitgenodigd op ons kantoor in Nijkerk.

Veel gebruikers van RemindoToets namen de uitnodiging aan, waardoor release 18-1 op donderdag 26 april aan een breed publiek gepresenteerd werd. De volgende punten kwamen aan bod:

 • Nieuw vraagtype: keuzelijstvraag;
 • Nieuwe afrondingsregel: normale afrondingsregels, rond naar beneden af op het cesuurpunt;
 • Nieuwe cesuur: samengestelde cesuur, waarbij het mogelijk is per onderdeel aan te geven of het voldoende moet zijn om de toets te halen;
 • Nieuwe toetsmatrijs: matrijs op basis van een matrix;
 • Inzage gemiddelde tijdsduur per vraag en per toets;
 • Nieuwe cesuurmethode mogelijk: methode van Cohen-Schotanus;
 • Achteraf aanpassen antwoordmodel bij open vragen.

Er was natuurlijk gelegenheid om vragen te stellen, waarna de middag werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Heb je deze middag gemist, maar ben je wel nieuwsgierig naar de nieuwe functionaliteiten? Neem dan vooral contact met ons op. We informeren je graag!


Welkom bij de allereerste, fonkelnieuwe Paragin Update! Onze maandelijkse nieuwsbrief, waarmee we je willen informeren en inspireren met informatieve artikelen over ons vakgebied en nieuwe ontwikkelingen binnen onze software en organisatie.

Gedurende het 18-jarig bestaan van Paragin hebben we veel kennis opgedaan rondom de ontwikkeling van mensen. Daar zijn we trots op en dit willen we graag delen, om zo nog meer mensen en organisaties te helpen met leren, toetsen, erkennen en begeleiden middels onze software.

Naast deze Paragin Update willen we je graag vaker uitnodigen voor evenementen bij ons op kantoor. In de Paragin Update kun je lezen welke workshops, trainingen, presentaties of lezingen er de komende tijd gepland zijn. Je bent van harte welkom!

Namens ons team wens ik je veel leesplezier!

Jeroen Bakker, Algemeen Directeur Paragin

1 16 17 18