EVC volgens Nationaal Kenniscentrum EVC

Veranderingen rondom EVC in 2016 Ruim twee jaar geleden kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)

Veranderingen rondom EVC in 2016

Ruim twee jaar geleden kondigde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) een wijziging aan, met betrekking tot de wijze van en de voorwaarden voor het afgeven van EVC-verklaringen en ErVaringsCertificaten. De reden hiervoor was dat verschillende partijen (werkgevers-, werknemersorganisaties en de overheid) aangaven dat een koerswijziging nodig was, in verband met problemen en uitdagingen rondom gebruik, kwaliteit en de effectiviteit van EVC. De wijziging was tevens in lijn met de eerder aangekondigde beleidsmaatregel door de minister, in het kader van  een Leven Lang Leren.

Eén van de wijzigingen is dat er sinds 1 januari 2016 onderscheid wordt gemaakt tussen EVC volgens de Arbeidsmarktroute en EVC volgens de Onderwijsroute.

De Onderwijsroute en de Arbeidsmarktroute in het kort

In de Onderwijsroute onderzoekt een onderwijsinstelling of volwassenen die een diploma willen behalen, vrijstelling kunnen krijgen van onderwijs of examinering op basis van kennis, ervaring en competenties die zij elders hebben opgedaan. Wanneer je aan kunt tonen bepaalde kennis en vaardigheden al te beheersen, dan kun je daarmee in aanmerking komen voor vrijstellingen en dus voor een verkorting van de opleiding. 

De focus van de Arbeidsmarktroute ligt op werknemers en werkzoekenden, om hun sinds de schooltijd in de praktijk verder ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties voor een concreet loopbaandoel in kaart te brengen. Denk hierbij aan een nieuwe baan, een promotie, zij-instroom naar een baan in een andere sector, of persoonscertificering.

De verantwoordelijkheid van OCW voor de kwaliteitsborging van EVC werd beëindigd. De minister vond de kwaliteitsborging voor toepassing van EVC instrumenten in de Onderwijsroute afdoende geregeld. Het Servicepunt Examinering MBO zou de scholen wel voor twee jaar ondersteunen bij de onderwijsroute.

Annie Kempers, Nationaal Kenniscentrum EVC

De kwaliteitsborging van ErVaringsCertificaten voor de arbeidsmarktroute werd de verantwoordelijkheid van werkgevers- en werknemersorganisaties. De Stichting van de Arbeid (het landelijk overlegorgaan van de centrale organisaties van zowel werkgevers als werknemers in Nederland) pakte dit op en wees voor de uitvoering in de praktijk het Nationaal KennisCentrum EVC aan.

We gingen in gesprek met Annie Kempers, directeur van het Nationaal Kenniscentrum EVC én van Stichting Examenkamer, om te peilen hoe de zaken er nu voor staan.

6 vragen aan Annie Kempers van het Nationaal Kenniscentrum EVC

Welke stappen heeft het Nationaal Kenniscentrum EVC sinds de start in 2016 genomen met betrekking tot borgen van de kwaliteit en het vergroten van de naamsbekendheid van EVC?

Het Nationaal Kenniscentrum EVC, met als uitvoeringsorganisatie de Examenkamer, werd op aanwijzen van De Stichting van de Arbeid verantwoordelijk voor het beheer van het stelsel, de kwaliteitsborging van EVC, de aanwijzing van erkende Beoordelende Organisaties, de aanwijzing van erkende EVC-Aanbieders en de erkenning van beroeps-/branchestandaarden als EVC-standaarden.

Door het Nationaal Kenniscentrum EVC is een beroepsoverstijgende competentiestandaard ontwikkeld, met daaraan gekoppeld een Competentiebewijs. Deze standaard is bedoeld om voor werknemers te bepalen over welke generieke competenties men beschikt, die van belang zijn in het kader van een mogelijke transfers naar een ander beroep, werk in een andere sector en dergelijke. Voor werkgevers kunnen de resultaten van deze EVC-procedure van belang zijn omdat het inzicht geeft in de inzetbaarheid van een (potentiele) werknemer. Het betreft hier een EVC-competentiestandaard op 8 verschillende niveaus, waarvoor de EVC-Aanbieder erkend moet worden.

Nationaal Kenniscentrum EVC heeft de website https://www.ervaringscertificaat.nl voorzien van een register voor verificatie van de uitgegeven ErVaringsCertificaten. Tevens is hier inzichtelijk wie Erkend EVC-aanbieder is en welke beroeps- en branchestandaarden als EVC-standaarden zijn erkend.

De EVC-Arbeidsmarktroute wordt gedragen door de sociale partners, die het EVC als instrument voortdurend onder de aandacht brengen van de politiek en de brancheorganisaties. Het streven is om EVC in cao’s op te nemen. Momenteel is het Nationaal Kenniscentrum EVC bezig met het verzamelen van voorbeelden met ervaringen van EVC-kandidaten, om te bundelen in een ‘bloemlezing’. Het doel is deze voorbeelden te publiceren. Afgelopen 30 mei vond de eerste Nationale EVC Conferentie plaats. Kortom, we zitten zeker niet stil, al is er natuurlijk nog veel meer te doen.

Hoe kun je Erkend EVC-Aanbieder worden?

De erkenning is bedoeld om de kwaliteit en betrouwbaarheid van EVC-Aanbieders en ErVaringsCertificaten hoog te houden, waarbij competenties van de kandidaten op nauwkeurige wijze, conform de kwaliteitsvereisten worden omschreven en gecontroleerd en het ErVaringsCertificaat overdraagbaar is.

Om erkend EVC-Aanbieder te worden dient een organisatie een onderzoek te laten uitvoeren door een van de erkende Beoordelende Organisaties. Op basis van een advies naar aanleiding van een uitgevoerde audit, wordt door het Kenniscentrum EVC een beslissing genomen. Erkenning vindt plaats voor een domein (Crebo) of sector (Croho) dan wel per EVC-beroeps- of branchestandaard of voor de EVC-competentiestandaard. Elke anderhalf jaar zal de Erkende EVC-Aanbieder een verzoek tot verlenging van de erkenning moeten indienen, ondersteund door een auditrapport. Erkende EVC aanbieders worden vermeld op de website https://www.ervaringscertificaat.nl.

Waarom is er een start gemaakt met het EVC-Register?

Het is belangrijk dat (potentiele) werkgevers, de belastingdienst (in het kader van de van toepassing zijnde fiscale maatregel) en ook examencommissies (in het kader van de verzilvering) een officieel register kunnen raadplegen. Het doel hiervan is om fraude te voorkomen en het ErVaringsCertificaat meerwaarde te geven. Tevens is dan direct duidelijk dat het ErVaringsCertificaat is uitgegeven door een erkende EVC-Aanbieder voor een standaard waarvoor de EVC-Aanbieder erkend is.

Wat is een Vakbekwaamheidsbewijs?

Het vakbekwaamheidsbewijs is een waardedocument dat de bekroning is op het ErVaringsCertificaat. Het voorziet in de behoefte van zowel werknemers als werkgevers. Dit waardecertificaat geeft op de achterzijde in één oogopslag weer welke competenties en vakbekwaamheden iemand beheerst en wat is aangetoond gerelateerd aan de daarbij gebruikte standaard. Het kan gebruikt worden in het kader van een arbeidsmarktdoelstelling om aan de werkgever duidelijk te maken wat iemand kan. Het is daarmee een waardevol document als resultaat van een volwaardige, onafhankelijke en geborgde EVC-procedure.

Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen voor de nabije toekomst?

Er wordt steeds meer aandacht besteed aan EVC. Zo staat EVC onder meer op de ‘doe-agenda’ van de politiek. Zeker in deze tijd van krimp en schaarste in bepaalde sectoren kan een ErVaringsCertificaat, Vakbekwaamheidsbewijs of Competentiebewijs een goed alternatief zijn om kennis en kunde van iemand officieel in beeld te brengen. Zo is het mogelijk om aan te tonen of iemand over deskundigheid beschikt om in een andere sector te worden ingezet, dan wel dat het een insteek is tot verdere gerichte scholing in de vorm van werkend leren. Het kan iemand ook stimuleren om alsnog gericht onderwijs te gaan volgen in de vorm van non-formeel of formeel onderwijs.

Gezien de positieve reacties uit de markt, is de verwachting dat er komende periode door beroeps- en brancheorganisaties meer nieuwe beroeps- en branchestandaarden worden ontwikkeld op uiteenlopende gebieden. Er zijn momenteel al gesprekken gaande met een aantal organisaties.
We verwachten daarnaast dat het aantal erkende EVC-aanbieders de komende 2 jaar eveneens zal worden uitgebreid.

In een ideale situatie, als u mag dromen, hoe zou Nederland er dan uitzien voor wat betreft EVC?

Het zou mooi zijn als werkgevers in plaats van alleen naar diploma’s te vragen ook actief vakbekwaamheidsbewijzen en competentiebewijzen opnemen in de personeelsadvertenties en in personeelsdossiers. De doelstelling is immers om snel en efficiënt deskundig personeel in te kunnen zetten in sectoren waar op dat moment schaarste bestaat, en daar kan EVC zeker bij helpen.

EVC kan werkgevers en werknemers helpen te voorkomen dat geld en tijd dubbel moet worden geïnvesteerd. Het Ervaringscertificaat zou daarmee het paspoort zijn voor passend werk, de volgende stap in de loopbaan, een transitie naar een andere sector of het volgen van op maat ingericht onderwijs.

 

Wil je graag meer weten over RemindoEVC als instrument voor de Arbeidsmarktroute? Of ben je benieuwd hoe we EVC in de Onderwijsroute inrichten binnen RemindoContent? Kijk dan op de pagina over RemindoEVC op onze website of neem contact met ons op. Wij vertellen graag over de mogelijkheden in beide routes.