Gamification is zichtbaar (en onzichtbaar) terug te vinden in je dagelijkse activiteiten, en niet alleen online. Zit je veel in de auto? Dan ben je vast wel eens een verlicht verkeersbord tegengekomen dat je een smiley gaf omdat je je aan de snelheidslimiet hield. Dit is een van de vele voorbeelden van gamification. Op welke plekken komen we het nog meer tegen?

Het begrip ‘gamification’

Als je ooit een account hebt aangemaakt op sociale media, heb je waarschijnlijk te maken gehad met gamification. Waarom? Als je een profiel aanmaakt, zie je bijvoorbeeld een percentage dat aangeeft welk deel je hebt aangevuld. Je wil graag, bewust of onbewust, dat percentage graag op 100% zetten en daarom ga je verder met invullen. Als je klaar bent krijg je te zien dat je het goed hebt gedaan en dat je profiel ‘zeer deskundig’ is. We verstaan onder gamification dus niet alleen spellen of games, maar eigenlijk alles waar een spelmechanisme in is verwerkt.

Gamification moet er voor zorgen dat jij als gebruiker een positieve ervaring hebt tijdens en/of na het uitvoeren van een bepaalde taak. Het speelt in op menselijke emoties, waardoor je betrokkenheid wordt vergroot. Ook in MijnPortfolio kun je hier een voorbeeld van terugvinden. Als een deelnemer een opdracht of toets heeft afgerond, kleurt deze in het overzicht groen als er een voldoende is behaald. De lijst van taken wordt na verloop van tijd steeds groener, wat een prettig gevoel geeft. Het is heel eenvoudig, maar dit helpt mensen om die positieve emoties te ontvangen.

Is het effectief?

Je moet een duidelijke reden hebben waarom je gamification wilt inbrengen. Het wordt voornamelijk gebruikt om een proces of activiteit te verbeteren. Je wil bereiken dat mensen een taak makkelijk uitvoeren of sneller aanleren. Herhalende handelingen die erg foutgevoelig zijn, zijn vooral geschikt om aan te pakken met gamification. Ook leer- of trainingsactiviteiten kunnen worden verbeterd met elementen die gamification bevatten. Als begeleider kun je via MijnPortfolio hier zelf ook aan bijdragen, door bijvoorbeeld (actief) je deelnemers positieve feedback te geven wanneer zij opdrachten hebben afgerond.

Of gamification effectief is of niet hangt af van de manier waarop je het gebruikt. Elke methode heeft zijn eigen toepassing en ze zijn geschikt voor verschillende situaties. Er zijn oplossingen die erg uitgebreid zijn, zoals een speciale leeromgeving die complexe puntensystemen hanteert.

Voor het basisonderwijs bestaan leermethoden met kleurige animaties, gericht op jonge leerlingen. Denk aan dingen als heksenbrouwseltjes om breuken te leren. Deze zullen niet zo effectief zijn bij volwassenen, maar je kunt voor die doelgroep prima gebruik maken van punten, percentages en badges voor het afronden van opdrachten. Dit doe je door aan elke uit te voeren opdracht een bepaald aantal punten te koppelen. Geef aan hoeveel van de punten er te behalen zijn en wat het minimum of totaal aantal punten is. Dit geeft de deelnemers motivatie om opdrachten af te ronden en het benodigde aantal te behalen.


Vorige maand las je een artikel over hoe Paragin met de ISO 27001-norm omgaat. Deze maand hebben we een verdiepend artikel voor je: wat gebeurt er precies tijdens een interne en externe audit? En heeft Paragin opnieuw de hercertificering behaald?

Om te controleren of je organisatie voldoet aan de ISO 27001 norm, moeten er onder andere interne en externe audits plaatsvinden. Deze zijn nodig om een volledige controle te hebben of de gestelde normen goed worden nageleefd.

Interne audit

Met behulp van een interne audit kan worden bepaald of de doelstellingen voor het managementsysteem behaald worden en of beleid, procedures en werkinstructies correct worden uitgevoerd. Daarbij wordt de efficiëntie en effectiviteit beoordeeld van het Information Security Management System (ISMS). Het is de basis voor het management om beslissingen te nemen over verbeter- en preventieve acties. Een interne audit is een daarom een erg belangrijk onderdeel van het ISMS.

Een interne auditor (of een intern auditteam) moet beschikken over een aantal competenties. De interne auditor moet kennis hebben over de juiste inrichting en werking van een ISMS. Daarbij moet de interne auditor verstand hebben van de beveiligingsvraagstukken van de organisatie en de maatregelen die zijn genomen.

Voor het geven van aanbevelingen aan het management is het belangrijk dat de interne auditor zich onafhankelijk kan opstellen. Het kan voorkomen dat het auditrapport kritisch is over het ISMS en het management, en dat er kritische aanbevelingen in het rapport staan. Door de onafhankelijke positie van de interne auditor wordt voorkomen dat ongewenste aanbevelingen niet in de rapportage worden opgenomen. Dit geldt ook voor onderdelen zoals de beoordeling van het managementteam.

Als een enkele auditor te weinig is om de gehele organisatie te controleren, kan een auditteam worden samengesteld. Dit helpt ook wanneer er niet één aangewezen persoon is die alle kennis heeft van de ISO 27001-norm en/of het ISMS. Het auditteam kan dan zo opgesteld worden dat alle benodigde kennis aanwezig is. Bij Paragin werken twee van onze medewerkers aan de interne audits.

De criteria

Bij het uitvoeren van een interne audit zijn de auditcriteria van belang. Dit zijn de eisen op basis waarvan wordt vastgesteld of de organisatie op dat onderwerp voldoende scoort. Op basis van het normenkader zijn de onderwerpen bepaald die zijn opgenomen in de auditplanning. Een harde eis uit de normen is bijvoorbeeld dat een risicobeoordeling uitgevoerd moet worden en dat risiconiveaus vastgesteld moeten worden. Onderwerpen die niet zijn opgenomen in de ISO27001 norm kunnen in het beleid van de organisatie zelf worden vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan specifieke taken die aan medewerkers worden gesteld. Tijdens de interne audit kan gecontroleerd worden of voldaan wordt aan deze eis(en).

Alle maatregelen in het ISMS moeten duidelijk vastgesteld zijn en het moet helder zijn wanneer een criterium (on)voldoende wordt nageleefd. Bij het aanmaken van een auditplanning moet dit van tevoren opgezet zijn.

Externe audit

Het doel van de externe audit is in algemene zin hetzelfde als die bij de interne audit: vaststellen of de organisatie voldoet aan de (norm) eisen. Dit wordt vastgesteld door een externe auditor die tijdens de audit bekijkt of er eventueel tekortkomingen zijn in het managementsysteem. Zoals je vorige maand al kon lezen maakt Paragin gebruik van de diensten van Lloyd’s Register.

Bij de bekendere normen, zoals ISO 27001, bestaat een externe audit uit twee fasen, bij het verkrijgen van het certificaat:

 • In de eerste fase vindt het vooronderzoek plaats waarin de documentatie wordt onderzocht. Daarbij wordt tevens bekeken of alle verplichte (beleids)documenten aanwezig zijn en of dit alles in de organisatie is geïmplementeerd. Je kunt hierbij denken aan beleidsdocumenten, fysieke beveiliging, informatie-uitwisseling en de directiebeoordeling vanuit de interne audit. Als geconstateerd wordt dat de organisatie er klaar voor is, wordt er doorgegaan naar de tweede fase.
 • In de tweede fase vindt het certificeringsonderzoek plaats. Daarbij bekijkt een auditor of de vastgestelde acties uit fase één zijn doorgevoerd en hoe alles is aangepakt. Dat onderzoek doet hij o.a. door het afnemen van interviews met medewerkers. Op die manier kan bepaald worden of er gewerkt wordt zoals in beleid, procedures en werkinstructies is vastgelegd.

Indien er wordt voldaan aan eisen uit een certificatieschema, dan wordt er uiteindelijk een certificaat uitgereikt. Met behulp van dat certificaat kun je als organisatie aantonen dat er voldaan wordt aan de eisen vanuit de norm.

Het ISO 27001 certificaat is 3 jaar geldig en gedurende die drie jaar wordt de gehele norm opnieuw tenminste één maal geaudit, tijdens verschillende audit afspraken. Sommige onderdelen staat vaker op de agenda. Een externe audit vindt periodiek -bijvoorbeeld jaarlijks- plaats. Dit is afhankelijk van het aantal medewerkers en de (ICT) complexiteit van de organisatie.

Tijdens de drie jaar moet men aan blijven tonen dat de organisatie aan de normeisen voldoet. Eventuele afwijkingen moeten middels een plan van aanpak snel en duurzaam worden opgelost, om het certificaat te kunnen behouden.

Na een periode van drie jaar zal er gewoonlijk een nieuwe auditor komen, die opnieuw start met het doorlopen van de gehele norm. Bij voldoende resultaat wordt het certificaat hernieuwd en start een nieuwe driejaarlijkse cyclus met verschillende controle audits.


Paragin heeft eind augustus opnieuw een externe audit doorstaan, waardoor ons certificaat met 3 jaar is verlengd vanaf november aanstaande! Ons certificaat kun je op onze website terugvinden op de pagina voor Veiligheid en integriteit.


De Sociaal Economische Raad (SER) heeft afgelopen jaar een kennisdocument gepubliceerd, met daarin staat een onderzoek naar initiatieven voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en Van Werk Naar Werk (VWNW). Deze zijn gericht op scholing en omscholing van mensen binnen en buiten de arbeidsmarkt. In het rapport worden deze initiatieven toegelicht en worden verschillende organisaties als voorbeeld genoemd. Organisaties die gebruik maken van de software van Paragin!

(Om)scholing is belangrijk!

De aanleiding van het rapport is een verzoek van de Denktank Coronacrisis. In crisistijden komt het vrijwel altijd voor dat de (landelijke) werkloosheid omhoog gaat. Door te kijken naar de aanpak tijdens de huidige crisis hoopt het SER in de toekomst beter voorbereid te kunnen zijn. Er moet daarom geïnvesteerd worden in (om)scholing. De SER geeft hier de volgende redenen voor in het rapport:

 • Investeren in om- en bijscholing kan de duur van werkloosheid beperken.
 • Omscholing is nodig om de benodigde economische structuurverandering te ondersteunen en mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen.
 • Investeren in om- en bijscholing kan verdere ongelijkheid als gevolg van de crisis voorkomen.

Een succesvolle aanpak bestaat niet uit één maatregel. Uit de inventarisatie van de SER komt naar voren dat alle aspecten waar het individu en de werkgever belemmeringen ondervinden aandacht moeten krijgen. Coördinatie, loopbaancoaching, leer/werkervaring (meeloopstages), matching, werkzekerheid, financiering, daadwerkelijke plaatsing, nazorg en coaching op de nieuwe werkplek moeten aanwezig zijn om succesvol te zijn. In de praktijk bevatten (om)scholings- of VWNW-projecten vaak maar een deel van deze elementen. Het is echter juist belangrijk dat mensen worden meegenomen vanaf het moment dat werkloosheid dreigt, tot aan het inwerken op de nieuwe werkplek, en dat zij daarbij zoveel mogelijk zelf aan het stuur zitten.

Het is belangrijk dat (om)scholingstrajecten snel kunnen worden ingezet, en op basis van maatwerk, online en/of via werkend leren. Kennis, vaardigheden en competenties van mensen moeten zoveel mogelijk worden meegenomen, zoals via een EVC-traject met behulp van RemindoEVC.

Twee voorbeelden

In het rapport worden een aantal organisaties genoemd die op verschillende manieren aan (om)scholing bijdragen. Zo bestaan er gerichte omscholing, regionale fondsen, arbeidsmarktagenda’s, sociale partners met loopbaanondersteuning, regionale loopbaanondersteuning en werkgeversnetwerken. De onderstaande voorbeelden zijn organisaties waar Paragin mee samenwerkt.

James is een landelijk initiatief vanuit CNV, dat wil bijdragen aan loopbaanbewustzijn en loopbaancompetenties van werkenden en werkzoekenden. Zo’n 80% van de doelgroep is op dit moment werkenden. James ondersteunt deze mensen als het werk verandert of als zij zelf veranderen, om er zo voor te zorgen dat de match met het werk goed blijft. James heeft met verschillende sectoren afspraken gemaakt, bijvoorbeeld beveiliging, bouw & infrastructuur, onderwijs en zorg en welzijn. Diensten die worden aangeboden vanuit James zijn onder andere:

 • NL leert door – Gratis ontwikkeladvies
 • Loopbaanadvies o.b.v. een professionele coach
 • E-coaching
 • Advies over leerrekeningen
 • Workshops rondom loopbaanvaardigheden en duurzame inzetbaarheid
 • Intensieve van Werk naar Werk begeleiding
 • Advies en workshops over Job Crafting (ontwikkeling binnen je werk)
 • Leerambassadeurs
 • Digitaal loopbaanplatform (LoopbaanCentraal) om zelfstandig met je loopbaan aan de slag te gaan

Het digitale loopbaanplatform is opgezet in MijnPortfolio. Hier kunnen deelnemers bijvoorbeeld contact zoeken met hun coach, interessante nieuwsberichten lezen of opdrachten uitvoeren. Loopbaancoaches kunnen de gegevens van individuele deelnemers bekijken en ze beoordelen en ondersteunen.

Leo Loopbaan bundelt de krachten van partijen die actief zijn op de Limburgse arbeidsmarkt. Door deze met elkaar te verbinden ontstaat er een infrastructuur die Limburgers ondersteunt bij hun loopbaan- en ontwikkelvragen. Leo Loopbaan biedt (online) loopbaanondersteuning en ontwikkeling voor studerenden, werkenden en werkzoekenden. De aanpak van Leo Loopbaan richt zich onder andere op:

 1. bewustwording en het bevorderen van een LLO-cultuur waarbij eigen regie van het individu centraal staat
 2. oriëntatie op beroepen en sectoren
 3. loopbaanbegeleiding
 4. dataplatforms en portfolio
 5. bevorderen kennisuitwisseling en samenwerking.

Leo Loopbaan biedt met behulp van een speciaal ontworpen MijnPortfolio-omgeving verschillende tools om aan de eigen ontwikkeling te werken, zoals zelftesten, coaching, workshops en het organiseren van bijvoorbeeld meeloopdagen.


Bron: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/kennisdocument-van-werk-naar-werk